Mandatet for komiteen har vært å revidere den eksisterende standarden NS 8409 for kjøp av byggevarer og gjøre den mer egnet for tekniske produkter. Digitalisering og miljøhensyn har vært sentrale i revisjonsarbeidet. Resultatet av dette arbeidet er to separate standarder: prNS 8411 for kjøp av hyllevarer og prNS 8412 for kjøp av tilvirkede produkter.

Standardene omfatter både tradisjonelle byggevarer og tekniske produkter. De vil derfor kunne erstatte felles salgs- og leveringsbetingelser for VA, VVS og kuldebransjen (FL-VA/VVS/Kulde 2021).

Deltagelse fra VKEs medlemmer
Forslagene er utarbeidet av SN/K 262 Kjøp av byggevarer og anbefales nå sendt til høring. Kommentarer og tilbakemeldinger skal behandles etter høringsfristen 1. mars 2024. Et høringsmøte er planlagt avholdt 1. februar 2024. VKE har deltatt i komiteen med Lise Siverts (GK Norge) som har representert tekniske entreprenører og Bjørn-Osvald Skandsen (Systemair) som har representert produsenter og leverandører av ventilasjonsprodukter.

To standarder – én for hyllevare og én for tilvirkningskjøp
Dagens standard dekker både vanlige kjøp og tilvirkningskjøp, men det har vist seg nødvendig å differensiere mellom disse to variantene av innkjøp. Komiteen har derfor foreslått to separate standarder for å tydeliggjøre ansvarsforhold, redusere konflikter og skape mer transparent konkurranse.

Den reviderte standarden tar også hensyn til partenes ansvar og rettigheter i samsvar med samfunnets etiske normer. Lojalitetsprinsipper, forretningshemmeligheter og avtaleinngåelsesprosesser er blant de områdene som er adressert.
Standardene har også innarbeidet regler om tolking av kontrakter og håndtering av uklarheter. De legger vekt på betalingsvilkår, muligheter for endringer under tilvirkning, samt regler for overtakelse og montering av produkter.

Ved kjøp av hyllevarer (prNS 8411:2023) vil prinsippene i kjøpsloven være grunnlaget, men med flere tillegg og tilpasninger. For tilvirkningskjøp (prNS 8412:2023) inneholder standarden detaljerte regler om produksjonsprosesser, endringshåndtering og betalingsvilkår, spesielt hvis montering er en del av avtalen.

Det er også inkludert bestemmelser om håndtering av uforutsette hendelser som pandemier eller krigsutbrudd, samt retningslinjer for tvisteløsning.

Disse standardene vil erstatte den tidligere NS 8409:2008 og forventes å gi klarere retningslinjer, redusere konflikter og skape mer effektive kontraktsforhold i bransjen.

VKE er talerør for ventilasjons-, kulde- og varmepumpebransjen
– En norsk standard for salgs- og leveringsbetingelser vil redusere konfliktnivået og balansere ansvarsforholdet mellom profesjonelle kjøpere og selgere, noe som er bra for verdikjeden sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

– Nå håper jeg at bransjen benytter muligheten til å gi innspill som ivaretar alle parters interesser. VKE deltar videre i komiteen for å behandle høringskommentarene i løpet av våren avslutter Lexow.

Høringsforslagene prNS 8411 for kjøp av hyllevarer og prNS 8412 for kjøp av tilvirkede produkter finner du her.