Det stor mangel på prøvenemndsmedlemmer for faget. Hele bransjen og utdanningen er avhengige av at vi får satt sammen gode kompetente prøvenemnder godt fordelt i hele landet. Det er fylkeskommunene som oppnevner prøvenemndsmedlemmer etter forslag fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Fagprøven
Etter 4 års fagutdanning avsluttes læretiden med en fagprøve. Prøven gjennomføres normalt innenfor de siste tre månedene av læretiden. For praksiskandidater kan fagprøven gjennomføres etter kandidaten har bestått teorieksamen som privatist. Prøven består av en planleggingsdel der kandidaten lager en plan for den praktiske gjennomføringen av oppgaven, en gjennomføringsdel der kandidaten utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen, en evalueringsdel og til slutt en dokumentasjon av utført arbeid. Fagprøven i ventilasjonsteknikerfaget skal gjennomføres over minst seks virkedager.

Prøvenemnda
Det er fylkeskommunen som oppnevne prøvenemndsmedlemmer, men det er svært viktig at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene kommer med forslag til prøvenemndsmedlemmer som skal vurdere fagprøver. Det er et mål at de som sitter i prøvenemndene representerer bransjene og bidrar til å sikre god kvalitet på opplæringen og den enkelte fagarbeider.

Det er prøvenemnda som lager oppgaver og vurderer prøvene. Prøvenemnda består gjerne av 6 – 8 medlemmer slik at det kan rulleres på fagprøver. Normalt er det to fra prøvenemnda med på fagprøven, både ved oppstart og ved avslutning og vurdering. Prøvenemnda vurderer selv i hvilke deler av prøveavviklingen det er nødvendig med inspeksjon/vurdering underveis.

Prøvenemndas arbeid starter når den mottar godkjent oppmelding til fagprøve fra Yrkesopplæringsnemnda. Oversendelsen fra Yrkesopplæringsnemnda innebærer med andre ord at teori, praksis og læretid er vurdert og godkjent, og at kandidaten oppfyller kriteriene for å framstille seg til fagprøven. Dette gjelder både lærlinger og privatister (praksiskandidater).

Kriterier
De som foreslås skal være dyktige og aktive innenfor sitt fagområde og ha relevant fagbrev eller tilsvarende kompetanse i tillegg til å være personlig egnet. Det er en forutsetning at den som velges har interesse for lærlingordningen og voksnes muligheter til å avlegge fagprøve. Det er også en forutsetning at prøvenemndsmedlemmene får muligheter for fri fra ordinært arbeid til å utføre vervet og å delta på kurs. I tillegg må prøvenemndsmedlemmene ha digital kompetanse.

Lønn for strevet
Prøvenemndsarbeidet og reiser blir godtgjort av fylkeskommunen etter gjeldende regler og satser. Å være prøvenemndsmedlem er et offentlig verv hvor man har rett til permisjon fra eget arbeid.

Prøvenemndsarbeidet gjør seg ikke selv og vi er helt avhengig av at bedriftene bidrar.

– Er det fagpersoner i bedriften din som brenner for ventilasjonsteknikkfaget og ønsker å bidra til at bransjen får fagarbeidere med fagbrev så ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylket eller kontakt oss i VKE, så hjelper vi deg videre, sier Thor Lexow, adm. dir. i VKE.

Oversikt over fagopplæringskontorene i fylkeskommunene finner du her.

Kilde:VKE