Innen 2030 skal vi kutte dagens klimagassutslipp med 50- 55 %. Hvordan skal vi som bransje, som selskap og som leder eller medarbeider forholde oss til dette? Tror noen at de vil slippe unna? Jeg synes mange ganger det kan virke slik, altså at noen av oss kan fortsette som før, eller alternativt utsette aktiviteter og tiltak. Mulig jeg da må skuffe dere, men det vil ikke være mulig. Vi må alle endre oss, og det ganske så radikalt og fort. 

Henger du ikke med på denne utviklingen, er det stor fare for at du og ditt selskap om ikke lenge vil slite med å få gitt tilbud på jobber i næringen. Så da blir spørsmålet, vil du være en del av klimaproblemet eller en del av løsningen? Er svaret på dette spørsmålet, «løsningen», da må du snarest se å komme i gang. Dette er noe av bakgrunnen for etableringen av Ventilasjonsforum, vi som initiativtakere ser et stort behov for å øke både bevissthet og kompetanse knyttet klimasaken, samt til hva det betyr for ventilasjonsbransjen i stort eller de tekniske fagene mer generelt.

Vi antar dere begynner å føle på behovet, og at etterspørslene stiller stadig strengere krav til leveranser, dokumentasjon og kompetanse. De største selskapene i næringen må nå rapportere på bærekraft referert til taksonomien og åpenhetsloven. De største aktørene er samtidig avhengig av samarbeidspartnere, og da vil de måtte videreføre sine rapporteringsbehov nedover i verdikjeden. Snart vil alle måtte rapportere direkte, derfor er det ingen tid å miste. Det er smart å starte arbeidet med måling og rapportering på disse temaene snarest. 

Hvordan skal en starte dette arbeidet? Jeg viser ofte til veikart for smart omstilling som ledd i Regjeringens Grønn konkurransekraft rapport for noen år siden. Skal en gjøre noe annet eller omstille seg, ja så må man også omprioritere tiden sin. Veikartet anbefaler 70/20/10, dvs. at man maks. bruker 70 % tiden sin på drift eller eksisterende definerte prosjekt. Deretter 20 % til FOU, og sist, men ikke minst 10 % på innovasjon. Nå skal en kanskje ikke ta for gitt at alle her vet hva som ligger i begrepet innovasjon, men den enkle forklaringen er at det skal være nytt, det skal være nyttig, og samtidig skal det være mulig å nyttiggjøre seg av løsningen. 

Det er nok heller ikke alle som har fått med seg sammenhengen mellom bærekraft og innovasjon, og hvorfor disse ofte blir omtalt i samme åndedrag. Nå er det slik at et bærekraftig resultat ikke er statisk, men dynamisk, og krever derfor innovasjon. Det er også slik at et bærekraftig resultat fordrer en bærekraftig start og prosess, nettopp for å sikre at den rette kompetansen blir satt i spill fra starten. Det vi skaper nytt må basere seg på bærekraftige forretningsmodeller, altså en forretningsmodell som ivaretar alle 3 dimensjoner av bærekraften i en balansering (både den økonomiske-, den miljømessige- og den sosiale). Vi må samhandle tverrsektorielt, det holder altså ikke bare å snakke med bransjekollegaer om utviklingen skal bære best mulig. 

Det er helt avgjørende nå at ledelse, styrer og prosjektenes bestillere tar disse modige valgene, også må det offentlige i enda større grad benytte sin innkjøpsmakt til å tvinge frem mer bærekraftige prosjekter og løsninger. Hvis ikke dagens politikere legger til rette for denne utviklingen, må vi gjøre to ting; stemme riktig ved valget neste år. Før det må vi rett og slett bestemme oss for vår retning post corona selv. Vi trenger ikke gjøre dette alene, det er mange initiativer som støtter oss i riktig retning, men vi må ta noen valg og gjøre nødvendige prioriteringer. Gjennom Ventilasjonsforum skal vi gi dere nødvendige eksempler, samt synliggjøre mulighetsrommet som følger av dette store omstillingsbehovet de kommende årene.