Norge vedtok i desember 2022 lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel for sesongarbeid eller produksjonstopper. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Hovedargumentene for å innføre de nye restriksjonene var å redusere bruken av vikarer og dermed øke fast og direkte sysselsetting.

Etter å ha vurdert informasjonen fra norske myndigheter, mener ESA at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området. Restriksjonene er vidtrekkende, inngripende og kan få alvorlige konsekvenser for vikarbyråer og deres ansatte, samt for selskapene som ønsker å bruke tjenestene. Selv om restriksjoner på bruk av innleie i noen tilfeller kan rettferdiggjøres, må disse være begrunnede og forholdsmessige.

ESA mener at restriksjonene som Norge har innført, ikke kan begrunnes ut fra allmenne interesser, siden målsettingen er i strid med det todelte målet i vikarbyrådirektivet om å beskytte vikarer og sørge for fleksibilitet i arbeidslivet. 

ESA finner også at restriksjonene ikke er forholdsmessige. Norge har ikke kunnet påvise at restriksjonene faktisk er egnet til å nå målet om å øke fast og direkte sysselsetting på en konsistent og systematisk måte. Det er heller ikke dokumentert at restriksjonene er nødvendige, eller at det ikke finnes alternative og mindre inngripende tiltak.

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en formell traktatbruddssak. Norge har nå to måneder på å uttrykke sitt syn før ESA kan beslutte å ta saken videre.

Les ESA`s beslutning her