Innlegg: Ante Salte Andersen, Senior rådgiver og kursholder Automatiske brannalarmanlegg i Com Con AS

Skal her prøve å gi noen tips til hva som kan være lurt å gjøre for deg som byggeier i de forskjellige fasene med fokus på brannalarmanlegg.

Et brannalarmanlegg er en installasjon som er med på å oppnå krav om nødvendig rømningstid. Brannalarmanlegget skal altså varsle en brann i en tidlig fase slik at mennesker i bygget skal komme seg raskt ut og at en eventuell slukke innsats skal kunne inntreffe på et tidlig tidspunkt for å redde verdier.

For at brannalarmanlegget skal fungere tilfredsstillende og oppnå sin hensikt må det prosjekteres, installeres og vedlikeholdes på en god måte. I dag har vi en Norsk standard, en préaksepterte ytelse, som brukes for dette. NS 3960:2019.


Byggeier har hovedansvar for sitt bygg og tilhørende installasjoner.
Byggeier er ansvarlig for at det bygges etter den til enhver tid gjeldende forskrift (TEK). I dag skal en forholde seg til TEK 17 i planlegging og byggefasen. Dette gjelder for alle typer bygg i Norge. Næringsbygg så vel som private boliger, leiligheter, hytter og fritidsboliger.

Dette betyr blant annet at du som byggeier er ansvarlig for at de som utfører et oppdrag på ditt bygg med tilhørende installasjoner, kan dokumentere at de kan sitt fag og gir deg en forskriftsmessig utført jobb med tilhørende dokumentasjon. Denne dokumentasjonen er viktig for deg som byggeier og ta vare på og skal brukes som grunnlag ved pålagt kontroll av dine installasjoner.

Skulle en hendelse, for eksempel en brann, oppstå i ettertid er det du som eier som må dokumentere at installasjonene på ditt bygg er utført og vedlikeholdt i henhold til gjeldende krav. Om du ikke kan dokumentere dette kan du eksempelvis oppleve straffeansvar og avkortning på forsikringsutbetalingen din.


Sett krav til kompetanse før kontrakt blir inngått eller som forutsetning i utforming av anbud.
For brannvarsling i næringsbygg finnes det i dag en akkreditert sertifiseringsordning som ivaretar kompetansen til personell og foretak. Du kan derfor på en enkel måte ivareta kravene som stilles til deg som byggeier ved å kreve slik sertifisering for foretak som skal utføre jobber på ditt brannalarmanlegg.

Sett krav om FG 760 / 750 sertifisering.
Den enkleste, rimeligste og mest effektive måten du som byggeier kan oppfylle din plikt til å sørge for tilstrekkelig kompetanse og relevant praksis hos foretak som utfører oppdrag på ditt brannalarmanlegg er å sette krav til FG 760 / 750 sertifikat.

Da har du også sørget for at utførende personell som jobber på ditt anlegg har nødvendig fagkompetanse og utfører oppdrag i henhold til gjeldende regelverk og forskrifter. Slikt foretak plikter å bruke FG 750 sertifisert personell som ivaretar nødvendig fagkompetanse hos utførende personell.


Etterspør sertifikat hos din installatør / service person
Spør gjerne personell som kommer til ditt bygg om å vise slikt sertifikat. Det er din rett og plikt som byggeier og etterspør nødvendig fagkompetanse.

Ved ferdigstillelse av ditt bygg får du en brukstillatelse og bygget går over i bruksfasen.

Byggeier, er nå ansvarlig for at bygget brukes slik som godkjenningen forutsetter og sørger for at installasjonene i bygget fungerer som forutsatt.
Brannalarmanlegget er en av disse installasjonene.

For å ivareta funksjonalitet på brannalarmanlegget, skal det utføres årlig service og kontroll. Det er også her byggeier som er ansvarlig for at slike oppdrag blir gjennomført av kyndig personell.

Settes krav om sertifisert foretak og personell på slike jobber har du som eier gjort det du kan for å ivareta krav satt til deg som eier i forskrift. Personell som utfører oppdrag på ditt anlegg har da fått opplæring, vist til fagkunnskaper via eksamen og fagbrev, produktkunnskap og relevant praksis. Krav om kompetanse er dermed dokumentert i form av et sertifikat.

Og kanskje det beste, det gir deg som eier er en trygghet og koster deg ingenting å kreve slik sertifisering.

Dette er også viktig å formidle til kunde / eier om man er et sertifisert foretak.


Enkleste måten for deg som byggeier å ivareta krav til kompetanse hos innleid foretak og sikre anlegg som fungerer etter hensikt er å sette krav til FG 760 / 750 sertifisering.
Husk også at et dårlig prosjektert og installert brannalarmanlegg ofte kan føre til uønskede alarmer. Dette kan føre til ekstra kostnader med utrykning fra brannvesenet, produksjonsstans, evakuering av bygget og til slutt manglende respekt for en alarm. En kan også risikere at en påbegynnende brann ikke blir detektert grunnet feil plassering eller feil valg av utstyr.

Kostnader med utbedring av anlegg utført av ikke kompetent personell for å imøtekomme krav satt til brannalarmanlegg kan også forekomme.


Uavhengig kontroll
Uavhengig kontroll er sjelden brukt i byggeprosess i dag. Ved å bestille en uavhengig kontroll på prosjektering eller installasjon av et brannalarmanlegg vil en kunne luke ut feil og avvik i anlegget før eier overtar eieransvar. Fordelen med slik kontroll er at en vil kunne forlange utbedring av slike mangler før overtagelse. En slipper dermed kostnader for utbedringer av slike feil og mangler om det skulle bli påpekt senere ved eksempelvis bytte av foretak som utfører årlig kontroll.

Sentralgodkjenning
Det og ha en sentralgodkjenning innen faget har vert en anerkjent måte og dokumentere fagkompetansen i et foretak. Vi mener en slik godkjenning ikke alene ivaretar fagkompetansen ute i den faktiske installasjonen. Grunnlag for sentralgodkjenning baseres på en sentral persons kompetanse i foretaket, denne personen er mest sannsynlig ikke selv er ute i installasjonene.

FG sertifisering
En FG 760 sertifisering av foretaket krever i tillegg til sentralgodkjenning, både at foretaket har kvalitetssikringssystemer og at en bruker sertifisert personell for utførelse av brannalarmanlegget. Ved slik personsertifisering blir fagkompetansen på utførende personell ivaretatt og dokumentert bekreftet. Vi mener et slikt krav i større grad ivareta kvaliteten med brannalarmanlegget grunnet spesifikke kompetanse krav gitt i FG 750:2 til person som utfører arbeidet.

Konklusjon og vår klare oppfordring til deg som eier av bygg
Sett klare og tydelige krav til FG 750 / 760 sertifisering for personell og foretak som skal utføre prosjektering, installasjon, vedlikehold og kontroll på ditt brannalarmanlegg. Om ikke utførende av slike oppdrag har slik sertifisering i dag bør du sette dette som et krav for videre samarbeid. Vi anbefaler også og få utført en uavhengig kontroll av ditt brannalarmanlegg.