Norge og Europa har satt seg ambisiøse klimamål for å nå målet om maksimalt 1,5-graders global temperaturøkning. Det er et mål å redusere utslippet med 55 % innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990.

Byggsektoren har et stort potensiale
Byggsektoren står for en betydelig del av Norges klimagassutlipp, nesten 16 % av ca 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en marginal nedgang fra nivået slik det var i 1990 og det må effektive virkemidler til for å kutte klimagassutslipp der det er mulig. Ved ombruk vil man kutte utslipp og ressursbruk i produktstadiet og dermed spare betydelig klimagassutslipp. Man vil da kunne gå mer eller mindre direkte fra demontering av bygg til nybygg med ombruk av byggematerialer. Dette er sirkulær økonomi i praksis.

Studier på klimagassutslipp fra VVS-installasjoner viser at det største bidraget av klimagassutslipp kommer fra produksjon og utskiftning av komponenter i luftbehandlingsanlegg.

Må finne mulighetene
Det er dessverre flere barrierer for å få ombruk til å bli økonomisk lønnsomt. Det har frem til nå manglet økonomiske drivkrefter for å utvikle et marked for profesjonelle aktører. En byggeprosess med brukte materialer blir komplisert og fordyrende, grunnet ekstra tid til riving og prosjektering og usikkerheter knyttet til produktdokumentasjon.

I BAE-næringen dukker det stadig opp ombruksinitiativer, men lite i stor skala, og sjeldent for VVS spesifikt. Samtidig blir insentiver og krav til avfallsreduksjon og ombruk flere og strengere i forskrifter, EUs taksonomi og flere sertifiseringsordninger har fått nye kriteriesett.

Seminar som kickstart
Den 24. mai arrangerte Multiconsult, VKE, Futurebuilt, Statsbygg, Proptech Innovation og Construction City seminar og workshop med over 90 deltakere i toppsalen på MUNCH. Det var stort interesse for arrangementet og lang venteliste for dem som ønsket å delta på det fysiske seminaret og workshopen.

Fra VKEs medlemmer ble det hold innlegg av Karina Nilsen i GK, Vergel Bagayan i Swegon, og Sturla Ingebrigtsen i Trox Auranor. Det var spennende å høre hva leverandørenes og entreprenørenes tanker rundt ombruk.

– Det er mange muligheter og enda flere oppgaver som må løses, men vi skal ikke gå på akkord med inneklima, presiserte Sturla Ingebrigtsen, forretningsutvikler i Trox Auranor.

Kilde: VKE