Et annet eksempel er nye krav fra 1. januar 2023 om separat innsamling av biologisk avfall - for eksempel matavfall og plastavfall. Også dette er et krav fra EU gjennom det såkalte rammedirektivet for avfall. Når en butikk skal kaste kylling som er gått ut på dato, kan de ikke lenger kaste hele pakken i kontaineren. Nå må de sortere kylling og plast. Plasten må kanskje vaskes før den kastes. For butikkene krever dette nye sorteringsløsninger og det blir mer arbeide.
 
Bærekraft endrer rammebetingelsene for en rekke aktører i bygg og anleggsbransjen. Dette gjelder særlig reglene om offentlige anskaffelser, hvor miljøkrav i fremtiden vil bli tillagt vesentlig mer vekt av offentlige innkjøpere.
 
EU har konstatert at dersom det «grønne skiftet» skal lykkes, må det offentlige gå foran som et godt eksempel å sette tydelige miljøkrav når varer og tjenester kjøpes inn. Det kommer derfor stadig nye regler og krav til offentlig kjøp.
 
På dette punktet har Norge vært tidlig ute og det ble nylig varselet at miljøkrav skulle vektes med minst 30 % inn i innkjøpsbeslutningen ved offentlige anskaffelser.
 
Økt søkelys på miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser skaper utfordringer for virksomheter fordi det krever en bevissthet i hele strukturen om hva man gjorde før og hvordan man bidrar til miljø- og bærekraft i dag. Håndverksbedrifter kan bli mer bærekraftige, eksempelvis i form av energieffektivitet, utslipp fra transport, avfallshåndtering og ikke minst hvilke produkter og materialer som kjøpes inn.
 
Et betydelig bidrag er å redusere antall små bestillinger og samle de opp til større for å minske utslipp fra transport. Antallet turer til grossisten kan også reduseres ved å planlegge innkjøpene bedre.
 
Avfallshåndtering er også et viktig bidrag. Kravene til dette er regulert i avfallsforskriften som sier at elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal sorteres og ha returordninger. Veileder for dette finnes på Miljødirektoratets nettsider.
 
Andre tiltak for å drive mest mulig bærekraftig kan være:
• sampakking av varer
• miljøvennlig emballasje
• kildesortering
• miljøvennlig kjemikalieinnhold
• miljøvennlig energiforbruk
• miljøvennlig vannforbruk
• minst mulig miljøskadelig utslipp
• minst mulig miljøskadelig støy
• gjenvinningsmuligheter
• gjenbruksmuligheter
 
Dersom en virksomhet ønsker å nå opp i en anbudsprosess, holder det ikke med å si at man er oppfatt av miljø og bærekraft. Virksomheten må også kunne dokumentere det overfor den offentlige innkjøperen. Dette stiller krav (og kreativitet) både til den enkelte virksomheten og innkjøperen. Og det er her det ligger en stor og felles utfordring for bransjen.