Ombruk og gjenbruk vektlegges stadig oftere og dermed blir kontinuitet og videreutvikling av eksisterende tekniske bygningsinstallasjoner fortsatt viktig. 

ITBAktuelt har spurt fagsjef Thommy Liabø om hans betraktninger fra en av bransjens toneangivende systemleverandører. 

Thommy er fagsjef for automatisering i Siemens, med 20 års erfaring innen bygningsautomatisering. I disse årene har han jobbet med serviceoppdrag, prosjekter, teknisk support, systemarkitektur og har erfaring fra store prosjekter som Campus Ås, Britannia Hotel, St. Olavs hospital og andre større, offentlige og private anlegg over hele landet. 

Teknologitrender, internasjonalt og i Norge

Innenfor byggteknologi er trendene svært tydelig, både her hjemme og internasjonalt. Fokuset er økt digitalisering og da spesielt anvendelsen av Big data. Med tilgjengelige data vil de forskjellige beslutningstakere ha et godt grunnlag for å oppnå mer effektiv og bærekraftig drift. Dette er til stor nytte både for driftsorganisasjonen, for selskapet og ikke minst for klimaet. 

Hva er så nytt – hvilke nye systemfunksjoner blir nå realisert?
- Tidligere ble systemene gjerne innplassert i 3 nivåer. NS 3420 beskriver Feltnivå – Automatiseringsnivå – Administrasjonsnivå - uavhengig av om systemene er nye eller fra 1980 årene, alle knyttet sammen av effektive og sikre systemer for datautveksling. Vi er nå på nivå 4, påpeker Liabø.
 

- Felt, automatisering og administrasjon er avgjørende, det er her primæroppgavene løses, men med nivå 4 – analyse av dataene vi generer i de andre nivåene, åpner det seg nye muligheter. Disse kan gi deg veiledning basert på historikken i ditt bygg og analyse av hvordan denne kan benyttes for å oppnå økt fleksibilitet, sikkerhet, effektivitet, komfort og lønnsomhet.

Liabø utdyper:
Økt fleksibilitet
Ved å bruke analysesystemer på et høyere nivå kan man enklere hente inn data fra 3de part leveranser med API'er. Dette uten å påvirke oppkoblinger til byggets IT-systemer. Vi erfarer at nye sikkerthetstiltak og forhøyede sikkerhetsnivåer gjør at adganger og oppkoblinger i bygget kan bli en utfordrende og lang prosess. 

Økt sikkerhet
Jo flere brukere som skal ha tilgang til styringsanlegget jo større blir risikoen for utilsiktede feil. Ved kun å tilby informasjon som er relevant for de respektive brukere, på rett nivå, minker risikoen for uønskede hendelser. 

Økt effektivitet
Dette oppnår vi ved å koble data til maskinlæring og benytte intelligente funksjoner for å finne skjulte feil og mangler. Bruk av FDD (Fault Detection and Diagnostics) systemer som er uavhengig av underliggende system kan utnytte data som er i skyen til å finne strømtyver og problemer. Dette frigjør tid for driftere til andre oppgaver enn å "lete" etter problemer i systembilder.  Personalets produktivitet har vist seg å kunne økes med 25 % med forebyggende vedlikehold, inkludert automatiserte handlinger og anbefalinger og konsekvensbasert arbeidsprioritering.

Økt komfort 
Ved å bruke analysesystemer (FDD) for å finne svakheter og rette disse, eller AI til å regulere før problemene oppstår (Comfort AI), kan man vedlikeholde komfortnivåene bedre for brukerne. Våre tester på bygg i Sverige viser en økning på i snitt 25% økning på komfort ved bruk av AI i romregulering.

Økt lønnsomhet
Ved å bruk smarte systemer (FDD) til å visualisere nøkkelindikatorer, vil brukere kunne fokusere på oppgaver som gir økt inntjening. Kostnadsbesparelser 5-15% i lav ende, 20-30% høy ende.

Thommy har mange eksempler på fordeler.  
- Vi får gode tilbakemeldinger fra våre kunder på hvordan digital service bidrar til mer stabilt bygg og samtidig forenkler oppfølging av byggenes systemer. 

Tips og betraktninger

Moderne SD-anlegg gir mange muligheter. Systemene er imidlertid ikke kun til for driftspersonellet. Tilgjengelig informasjon må gjøres mer transparent slik at hele organisasjonen enkelt skal kunne lese informasjonen som finnes. Tilgjengelige bærekraftregnskap må gjøres intuitive og oversiktlige. 

- Vi ser at det er mange nye aktører innenfor byggautomasjon med ny teknologi, ofte kalt proptech. For å sikre at ny proptech blir en suksess bør vi bli mer åpne for en felles plattform for kommunikasjon. Her kan vi hente ut den konkrete informasjonen fra forskjellige kilder som er viktig for det enkelte bygg. Dette kan bidra til ppnå   energieffektivisering, bærekraft og optimal drift. Dermed blir det avgjørende å velge en strategi for valg av kommunikasjonsplattform før du velger type plattform. Viktig vil det være å se dette opp mot produktenes livssyklus og levetid. Gjenbruk blir også mer og mer viktig og leverandørene må være levedyktig over tid for å sikre rimelig vedlikehold, service og videreutvikling, understreker Liabø. 

I den sammenheng trekker han frem Siemens løsninger som eksempler, og spesielt Siemens Xcelerator som er deres digitale plattform hvor de knytter partnerne sammen til et økosystem. Her finner man partnere som har utviklet ulike løsninger og som man sammen kan videreutvikle. 
- I denne løsningen finner du også tekniske plattformer som Building X, som gir deg transparens, analyser, dashboard og verktøy for optimalisering av byggene, som AI-basert styring. Med Siemens Xcelerator og Building X gir vi våre partnere og kunder den ypperste teknologien. Dette gir etter vårt syn bransjen bedre samarbeidsmuligheter og mer åpenhet for å utvikle oss sammen og skape merverdi i fremtidens bygg, påpeker han. 

Datautveksling og datasikkerhet

Digitalisering øker datamengden og grensesnittene inn mot kritisk infrastruktur. Utfordringen er å kombinere sikkerhet og åpenhet.  Med BacNet Secure krypteringsteknologi vil du kunne sende data dit du ønsker i en kryptert og sikker løsning.  Dagens BacNet er ukryptert, men den nye utgaven – BacNet Secure – er nå tilgjengelig og hovedforbedringen er tilleggsfunksjonen for å møte økende behov for Cyber Security rundt driftteknologi.

- Når det gjelder integrasjon av tredjepart leveranser i dag og i morgen, er skybasert integrering vesentlig. Men det er også viktig å avklare når en lokal løsning kan være et bedre valg, understreker Liabø.

- Det samme gjelder om hva som er viktig å vektlegge ved anskaffelser. Det blir mer og mer data. Det viktigste er å velge en strategi på hvordan du ønsker å utnytte dataene du nå får tilgjengelig. Det er viktig å ha en god samarbeidspartner som forstår anlegget ditt. 

Liabø poengterer også at hvis man benytter BIM av anlegget i forkant, vil man få en kosteffektiv forutsetning når du skal bygge anlegget ditt.  
- Byggets tvilling er en digital versjon av bygget ditt. Tvillingen kan sørge for å innhente data gjennom hele byggets levetid, og da med fokus på driftsfasen. Den gir deg sanntidsforståelse av hvordan bygget fungerer slik at du kan iverksette umiddelbare justeringer for å optimalisere effektiviteten. Du får dermed også data/informasjon som du kan bruke til å forbedre designet av fremtidige bygg, avslutter Liabø, som mer en gjerne deler tips og betraktninger med de som vil vite mer.