Per 3. kvartal 2022 utgjorde driftsinntektene i konsernet 4 268 millioner kroner, mot 4 205 millioner kroner på samme tidspunkt i 2021. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var per 3. kvartal -18 millioner kroner, mot 65 millioner kroner i 2021.

Driftsresultatet påvirkes av høyt covidrelatert sykefravær med tilhørende lavere produktivitet, økte priser på innsatsfaktorer, samt satsning på ny teknologi i form av digitale styringssystemer som GK Cloud og andre utviklingsprosjekter.

Totalt sett er ordreserven i konsernet sunn med 2 883 millioner kroner per 3. kvartal, mot 2 876 millioner kroner i 2021.

GK Norge: Godt ordreinntak
GK Norge hadde per 3. kvartal driftsinntekter på 2 907 millioner kroner, en økning på 5,9 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2021.

Driftsresultatet var på -7 millioner kroner, mot 72 millioner kroner etter samme periode i fjor.

Resultatet er preget av økte materialkostnader og et høyere enn normalt sykefravær, samt at den norske virksomheten har vært gjennom krevende prosesser med omorganisering og ny økonomi- og innkjøpsløsning.

Ordreinngangen så langt i 2022 er god og GK Norge hadde per 30. september en ordrereserve på 2 053 millioner kroner, sammenliknet med 2 004 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

- Vi er inne i et krevende år, men ser en gradvis bedring gjennom det tredje kvartalet. Ordreinntaket er godt og vi tar med ossen robust ordrereserve inn i 2023. Det er betryggende, gitt at det forventes en nedgangskonjunktur som nok vil prege byggenæringen de neste årene. Vi ser flere tegn på brems i markedet, spesielt på nybyggsiden, og det er stor usikkerhet rundt markedsutviklingen som følge av inflasjon og stigende rente som også treffer vårt marked, sier Rune Hardersen, adm.dir. i GK Norge. 

Økt etterspørsel etter energioptimalisering
Energikrisen og de høye strømprisene bidrar til at GK opplever økt etterspørsel etter tjenester knyttet til energieffektivisering. Tekniske installasjoner i bygg blir stadig mer komplekse, og de færreste bygg fungerer energioptimalt.

— Vi lanserer nå konseptet «Energioptimalisering i bygg». Analyser fra NVE viser at potensialet for lønnsom energieffektivisering er tre ganger høyere i næringsbygg enn i boliger. Med en strømpris på 1 kr/kWh er det ifølge analysen et potensial på lønnsom energieffektivisering i næringsbygg på hele 9 TWh. De billigste tiltakene er energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, styringssystem for belysning, energieffektivt belysningsutstyr og tiltak på ventilasjon. Dette er de tiltakene byggeiere bør satse på for å redusere strømregningen - både på kort og lang sikt, sier Hardersen.

GK gjør energikartlegging og analyser og gir anbefalinger om tiltak for å optimalisere de tekniske installasjonene og redusere energiforbruket, slik at byggene kun bruker den energien som faktisk er nødvendig. Dette gir både et bedre inneklima, reduksjon i utslipp og økonomisk besparelse.

GK forplikter seg til klimamål
Som en av Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner, arbeider GK aktivt for å være en pådriver for det grønne skiftet og være førstevalget for kunder og partnere som vektlegger innovative og bærekraftige løsninger.

— Vi har fullt fokus i både Norge, Sverige og Danmark på å levere på vår konsernstrategi og legge et solid fundament for videre vekst og utvikling innen både entreprise, service og automasjon i nye og eksisterende bygg, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

GK har som mål å være et klimaforbilde og har derfor nylig sluttet seg til Science Based Targets initiative (SBTi). Det betyr at konsernet forplikter seg til å sette mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med klimaforskningen og få disse målene godkjent av SBTi.

— Ved å forplikte oss til å sette mål for utslippskutt som er i tråd med det klimaforskningen beskriver, sikrer vi at vi er ambisiøse nok til å utgjøre en forskjell, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.